• Anti JX1

   Linux 6.0

  • Anti dump server
  • Anti hack client
  • Mã hóa packet
  • Chống giả mạo client
  • Chống hack - dupe login
  • Block client bằng Hardware ID
  • Giới hạn cửa sổ game từ server
  • Tối ưu game, ít chiếm ram khi chạy
  • Mini buff icon
  • Fix lỗi bang hội
  • Tắt/mở tăng nội công lên lực tay
  • Fix xếp hạng
  • Fix lỗi mất tốc độ đánh khi sử dụng tàng hình
  • Giới hạn thành viên bang hội
  • Tắt/mở PK player lên exp skill
  • Fix các lỗi phá dis game qua chat
  • Fix lỗi phá full npc
  • Fix lỗi phá dump s3relay
  • Chi Tiết
  • Anti JX2

   Ver 2014

  • Anti dump server
  • Anti hack client
  • Mã hóa packet
  • Chống giả mạo client
  • Block client bằng Hardware ID
  • Giới hạn cửa sổ game từ server
  • Fix ngự các
  • Fix bày bán
  • Fix dump di chuyển
  • Fix PvP 3v3
  • Fix lỗi âm mana
  • Đổi tên nhân vật trong game
  • Chuyển sinh 10
  • Mở khóa kinh mạch
  • Hàm lấy người chơi gây ra sát thương cao nhất khi giết npc
  • Multi GS reload script
  • Chi Tiết
  • Server JX2

   Ver 2012

  • Anti dump server
  • Anti hack client
  • Mã hóa packet
  • Chống giả mạo client
  • Block client bằng Hardware ID
  • Giới hạn cửa sổ game từ server
  • Chuẩn khắc né option
  • Chuẩn giao diện F3 của phiên bản 2012
  • Fix bày bán
  • Fix lỗi âm mana
  • Đổi tên nhân vật trong game
  • Mở khóa các giới hạn điểm, tiền...
  • Tách log hệ thống, item, trade...
  • Hàm lấy người chơi gây ra sát thương cao nhất khi giết npc
  • Multi GS reload script
  • Chi Tiết
  • Server JX2

   Ver 2008

  • Anti dump server
  • Anti hack client
  • Mã hóa packet
  • Chống giả mạo client
  • Block client bằng Hardware ID
  • Giới hạn cửa sổ game từ server
  • Chuẩn khắc né option
  • Chuẩn giao diện F3 của phiên bản 2008
  • Fix bày bán
  • Fix lỗi âm mana
  • Đổi tên nhân vật trong game
  • Mở khóa các giới hạn điểm, tiền...
  • Multi GS reload script
  • Tách log hệ thống, item, trade...
  • Hàm lấy người chơi gây ra sát thương cao nhất khi giết npc
  • Chi Tiết
Back to Top
x
Telegram
Skype
Liên Hệ